Осигурање ученика – обавештење за родитеље

Поштовани родитељи,

У вези са осигурањем ученика од последица несрећног случаја (незгоде), обавештавамо Вас да је Савет родитеља донео одлуку да се уговор за школску 2021/2022. годину закључи са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. и при том је одабрао понуду са годишњом премијом по ученику од 350,00 динара.

У прилогу овог обавештења, достављамо Вам на увид Понуду са информацијом за осигураника, која садржи и тебеларни приказ осигураних случајева и осигураних сума, по премији осигурања од 350,00 динара.

Понуда са информацијом – Дунав осигурање