logo za naslovnu

Важно – Допуна Упутства за остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Допуна УПУТСТВА

За остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој установе на онлајн састанку одржаном 30.04.2020., а у складу са Правилником о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 110-00-00109/2020/01, од 22.04.2020.), донео је следеће обавезујуће допуне тачака Упутства (од 2.4.2020):

1. Тачке 8. и 9. нашег Упутства (од 2.4.): Наставници српског језика и књижевности и математике могу дати највише 3 задатка или једну активност (ППТ презентација, издвајање битних ставки, есеј и сл.) у домаћем задатку. Наставници других предмета – 2 задатка или једна активност, у домаћем задатку.

Замењују се са:

Наставник има слободу да процени колико му је задатака потребно да би могао извести закључну оцену. Стога, наставник постављава питања у вези са послатим материјалом како би добио повратну информацију о томе да ли су и колико ученици разумели, онолико пута колико процени да је то потребно, а сложеност градива/наставе јединице/кључних појмова… одређује недељни број ове активности.

2. Водити рачуна о допису МПНТР (од 13.4.) о оцењивању, посебно на следеће:

– да оцена буде транспарентна;

– образложити oцену;

– оцењивати у складу са Правилником (како пише у допису колико год је то могуће);

– Уколико је начин комуникације са одељењем Гугл учионица, у писаним приватним коментарима образложити оцену, уколико је то могуће (када се активност даје као задатак), а упутити на стриму / у оквиру свог предмета у учионици, да је оцена унета у есДневник. У белешки уз оцену у дневнику унети такође образложење. С обзиром да је по Правилнику о оцењивању одељењски старешина у обавези да прати оцењивање ученика, предметни наставник је дужан да обавести стрешину да су ученику/цима унете оцене. Старешина потом обавештава родитеље/ученика, уколико је потребно.

3. Тачке 11. и 12. нашег Упутства (од 2.4.): Не смеју се ученицима задавати тестови, контролни и писмени задаци. Вредновање рада је само формативно, са редовном динамиком праћења. На две недеље уписивати у есДневник.

Замењују се са:

а) Остаје да нема тестова, него да се дају нека краћа вредновања, повратне информације о раду, оцене. Краће провере наставник организује / не организује, како процени да је корисно ученицима и њему ради бројчаног оцењивања. Поштовати Правилник о оцењевању и најавити проверу раније.

б) Бројчана оцена треба да пратити формативну оцену/напредак, уколико је из ње изведена.

4. Обратити пажњу на не преписивање само полугодишње оцене, без обзира на садашње залагање ученика. То представља наставничку, професионалну одговорност и виђење целогодишњег рада ученика и праћења наставника.

*Термин наставник/одељењски стрешина односи се на све запослене који реализују образовно-васпитни рад од 1. до 8. разреда

Мирослав Брњош, директор
Мирјана Радовановић, помоћник директора
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе