logo za naslovnu

Важно – Упутство за остваривање образовно-васпитног рада учења на даљину

УПУТСТВО

за остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

 

У складу са чланом 118. Статута школе став 6, делокруга рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: обавља друге послове за које процени да ће допринети обезбеђивању услова за развој делатности школе и саме школе, као и члана 131. ЗОСОВ-а (извод): Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе […] предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада:

Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој установе на онлајн састанку одржаном 01.04.2020., а у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 601-00-9/3/2020-01, од 30.03.2020.), са циљем растерећења наставе и подршке ученицима, ради усклађивања критеријума рада, сагледао је пристигла искуства (резултат анкете ученика) о начину реализације наставе, као и предлоге Тима и МПНТР, и донео следеће обавезујуће закључке:

 1. Задатак запослених у школи је да у ванредном стању буду ученицима и родитељима подршка и ослонац,  те да се рад усмери, пре свега, ка пружању квалитетне комуникације са ученицима, родитељима и да је она у фукцији учења и подршке.
 2. Евидентно је да се део градива неће савладати на овај начин, али оно што јесте важно, да се уоче елементи ангажовања свих ученика и запослених, како би са што мање стреса, остали здрави и пребродили ову новонасталу ситуацију.
 3. Оперативни/недељни планови треба да буду усмерени на најважније појмове и кључне исходе учења предмета.
 4. Обавеза одељењских старешина је да ученицима указују на потребу појачаних хигијенских мера, услед текуће пандемије.
 5. Приоритет су часови на РТС-у, те тако коципирати недељне планове. Уколико је дато већ реализовано, понудити наставни садржај мањег обима. Поред тог садржаја, могуће је дати још материјала (додатни садржај). За додатни садржај обавезно напоменути ученицима да је по избору.
 6. Користити могућност давања индивидуланих задатака.
 7. У току недеље ученицима дати један обавезни домаћи задатак (ако природа предмета то захтева), који ће по прегледу истих, садржати повратну информацију. Рок израде задатка – недељу дана.
 8. Наставници српског језика и књижевности и математике могу дати највише 3 задатка или једну активност (ППТ презентација, издвајање битних ставки, есеј и сл.) у домаћем задатку.
 9. Наставници других предмета – 2 задатка или једна активност, у домаћем задатку.
 10. У периоду ускршњих празника од 10. до 20. априла наставници неће задавати никакве домаће задатке, већ само да ученици прате РТС програм.
 11. Не смеју се ученицима задавати тестови, контролни и писмени задаци.
 12. Вредновање рада је само формативно, са редовном динамиком праћења. На две недеље уписивати у есДневник.
 13. Резултати праћења се бележе у ес Дневнику у одељку Активност, и у наставничкој за то предвиђеној евиденцији.
 14. Као и код редовног праћења, ученици морају бити обавештени да ће се пратити њихово ангажовање и напредак, допринос раду.
 15. На крају године из ових формативних информација извешће се сумативна оцена за крај 2019/2020. године.
 16. О детаљима закључивања оцене донеће се ново упутство.
 17. Наставници треба да испоштују временску динамику према следећем: Уколико су ученици пратили наставу путем РТС у преподневним сатима, додатна подршка, рад у онлајн учионици/окружењу треба да се заврши до 17 часова.
 18. Уколико је настава била у раним послеподневним сатима (ученици осмих разреда) – задужења, материјале, задатке и комуникацију са ученицима остварити наредног дана у преподневним сатима (до 12 сати), односно свеукупне активности, такође, да се окончају најкасније до 17 часова.
 19. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању (ИОП1, ИОП2), добиће обједињен материјал од предметних наставника, искључиво преко одељењског стрешине на начин како до сада старешина са њим комуницира. Ово се односи на све ученике који раде по програму ИОП, а посебно за ученике ИОП2 осмог разреда.
 20. Припрема за пробни/завршни испит ученика осмих разреда реализоваће се упућивањем ученика на линкове преко којих могу да решавају задатке тог типа, уз подршку предметних наставника, у случају недоумица.

*Термин наставник/одељењски стрешина односи се на све запослене који реализују образовно-васпитни рад од 1. до 8. разреда.

Мирослав Брњош, директор

Мирјана Радовановић, помоћник директора

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе


* Настало по узору на слично упитство за реализацију наставе у Зрењанинској гимназији.