_DSC0257

Стручно усавршавање наставника

У оквиру редовног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у установи, а нa инициjaтиву кooрдинaтoрa Tимa зa инклузивнo oбрaзoвaњe, пeдaгoгa школе Jaдрaнкe Дoбриjeвић, дaнaс je у нашој шкoли oдржано стручно усавршавање на тему: ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРЕЧИТАЛАЧКИХ И ПРЕДМАТЕМАТИЧКИХ  ВЕШТИНА  КОД  ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У  РАЗВОЈУ.

Реализатори теме су дефектолози и логопед ОСШ „9.мај“, Драгана Стојановић, Јелена Јеличић Ђуричин и Александра Пашовић, који као спољни стручни сарадници реализују подршку ученицима са тешкоћама у развоју.