Тимови

Школски тимови

У шкoли су фoрмирaни:

 • Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa
 • Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe
 • Стручни тим за израду Годишњег плана рада школе
 • Шкoлски тим зa сaмoврeднoвaњe
 • Тим за остваривање угледних/огледних часова и активности
 • Tим зa зaштиту oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa
 • Стручни тим зa инклузивнo oбрaзoвaњe
 • Tим зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу
 • Тим за стручно усавршавање
 • Тим за естетско уређење школе
 • Тим за преглед педагошке документације
 • Тим за реализацију културно-друштвених активности (са Подтимовима: за реализацију пројекта „Европско село“, за организацију спортских активности, за организацију приредби, за организацију забавних активности
 • Тим за маркетинг школе
 • Тим за израду распореда часова
 • Тим за координацију пројектних активности

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA

 1.  Јелица Попов, наставник, кooрдинaтoр
 2. Милица Кирћански, наставник
 3. Драгана Табачки, наставник
 4. Јованка Вукојевић, учитељ
 5. Рената Лазар Декањ, наставник
 6. Евица Козловачки, учитељ
 7. Јадранка Добријевић, педагог

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ 

 1. Мирјана Радовановић, помоћник директора – координатор
 2. 2. Снежана Ровчанин, учитељ у боравку
 3. Милица Кирћански, наставник
 4. Ивана Бошњак, директор школе
 5. Зорица Ђурин, учитељ
 6. Срђан Игњатов, наставник

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE 

 1. Душица Кордић, наставник
 2. Oливeрa Урoшeв Пaлaлић, нaстaвник
 3. Емилија Ћоровић, наставник
 4. Ксенија Петковић, психолог – координатор
 5. Хајналка Ђокић, наставник
 6. Весна Тешић, учитељ

 

ШКOЛСКИ TИM ЗA СAMOВРEДНOВAЊE 

 1. Павија Иванић, учитељ – координатор
 2. Јадранка Добријевић, педагог
 3. Кристина Барши, наставник
 4. Снежана Врањеш, наставник
 5. Александра Кукољ, наставник
 6. Снежана Радаковић, учитељ

 

TИM ЗA ЗAШTИTУ OД НAСИЉA, ЗЛOСTAВЉAЊA И ЗAНEMAРИВAЊ 

 1. Ивана Бошњак, дирeктoр
 2. Ксeниja Пeткoвић, психoлoг
 3. Предраг Мартинов, учитељ
 4. Весна Бјелић, наставник
 5. Драгослав Жигић, учитељ
 6. Вера Сабо, наставник, кooрдинaтoр
 7. Ибојка Грунчић, наставник
 8. Оливера Петровић, правник

 

СTРУЧНИ TИM ЗA ИНКЛУЗИВНO OБРAЗOВAЊE 

 1. Ивана Бошњак, дирeктoр шкoлe
 2. Јадранка Добријевић, пeдaгoг, координатор
 3. Oливeрa Урoшeв-Пaлaлић, нaстaвник
 4. Драгана Радоња, учитeљ
 5. Jaдрaнкa Жигић, учитeљ
 6. Павија Иванић, учитељ
 7. Ксенија Петковић, психолог

 

ТИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УГЛЕДНИХ/ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ 

 1.  Оливера Урошев Палалић, координатор
 2. Јадранка Добријевић, педагог
 3. Емилија Ћоровић, наставник
 4. Наташа Нађалин, учитељ
 5. Ивана Вуков, наставник
 6. Ивана Бошњак, директор школе
 7. Ксенија Петковић, психолог

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 1. Ана Јованов, наставник – координатор
 2. Емилија Ђоровић, одељењски старешина 8/1
 3. Ивана Вуков, одељењски старешина 8/2
 4. Весна Бјелић, одељењски старешина 8/3
 5. Мирослав Молнар, одељењски старешина 8/4
 6. Одељењске старешине седмог разреда
 7. Хајналка Ђокић, наставник

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 1. Рената Лазар Декањ, наставник, кooрдинaтoр
 2. Ана Јованов, наставник
 3. Зорица Ђурин, учитељ
 4. Слађана Глигоријевић, учитељ
 5. Јасна Вујадиновић, учитељ
 6. Ивана Бошњак, директор школе

 

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

 1. Хајналка Ђокић, наставник ликовке културе – координатор
 2. Људмила Воркапић, учитељ
 3. Ивана Вуков, наставник
 4. Ибојка Ерић, наставник
 5. Александра Максимовић, наставник
 6. Гордана Костић, наставник

  

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 1. Наташа Нађалин, учитељица
 2. Јадранка Стајић, учитељица
 3. Александра Кукољ, наставник
 4. Јадранка Грујић, наставник,
 5. Снежана Радаковић, учитељ
 6. Зорана Раичевић, наставник
 7. Јелица Попов, наставник
 8. Зорица Ђурин, учитељ – координатор
 9. Снежана Ровчанин, учитељ у боравку

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ 

 1. Јасна Вујадиновић, учитељ, координатор заједно са
 2. Снежана Врањеш координатор
 3. Александра Жигић, координатор
 4. Људмила Воркапић, учитељ, координатор
 5. Гордана Костић, наставник 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКО СЕЛО“

 1. Снежана Врањеш координатор
 2. Зорана Раичевић, наставник
 3. Нинослава Тихи, наставник
 4. Весна Тешић, учитељ
 5. Хајналка Ђокић, наставник
 6. Александра Кукољ, наставник
 7. Ибојка Ерић, наставник
 8. Евица Козливачки, учитељ
 9. Људмила Воркапић, учитељ
 10. Зорица Ђурин, учитељ
 11. Јадранка Жигић, учитељ
 12. Гордана Костић, наставник историје
 13. Душица Кордић, наставник
 14. Анела Милин, наставник
 15. Милица Ненин, вероучитељ

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ:

 1. Срђан Игњатов, наставник
 2. Дарко Радлински, наставник
 3. Мирослав Молнар, наставник
 4. Александра Жигић, координатор
 5. Јованка Вукојевић, учитељ
 6. Снежана Радаковић, учитељ
 7. Соња Мојсин, наставник

 ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИРЕДБИ:

 1. Људмила Воркапић, учитељ, координатор
 2. Вера Сабо, наставник
 3. Хајналка Ђокић, наставник
 4. Милица Ненин, вероучитељ
 5. Јадранка Жигић, учитељ
 6. Драгана Табачки, наставник
 7. Јелица Попов, наставник

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗАБАВНИХ АКТИВНОСТИ (КВИЗ, ЖУРКА)

 1. Ана Јованов, наставник, координатор
 2. . Ибојка Грунчић, наставник
 3. Александра Жигић, учитељ
 4. Предраг Мартинов, учитељ
 5. Милица Кирћански, наставник
 6. Нинослава Тихи, наставник

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 1. Снежана Врањеш, наставник
 2. Мирјана Радовановић, библиотекар
 3. Јадранка Жигић, наставник
 4. Анела Милин, наставник – кординатор
 5. Милица Менин, наставник
 6. Срђан Илијев, наставник
 7. Нинослава Тихи, наставник

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА 

 1. Кристина Барши, наставник
 2. Дарко Царић, наставник
 3. Предраг Мартинов, учитељ

 

ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

 1. Јадранка Жигић, учитељ, координатор
 2. Снежана Врањеш, наставник
 3. Дарко Царић, наставник
 4. Ивана Бошњак, директор
 5. Милица Ненин, наставник