Тимови

Школски тимови

У шкoли су фoрмирaни СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ:

 • Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa
 • Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe
 • Шкoлски тим зa сaмoврeднoвaњe
 • Tим зa зaштиту ученика oд дискриминације, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa
 • Tим зa инклузивнo oбрaзoвaњe
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
 • Тим за остваривање угледних/огледних часова и активности
 • Tим зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу
 • Тим за стручно усавршавање
 • Тим за естетско уређење школе
 • Тим за преглед педагошке документације
 • Тим за реализацију културно-друштвених активности
 • Тим за маркетинг школе
 • Тим за израду распореда часова
 • Тим за координацију пројектних активности
 • Тим за завршни испит

 

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA

именује Наставничко веће на 4 године (2017/2018 – 2020/2021.)

 1. Јелица Попов, наставник – координатор
 2. Ана Чисар, наставник
 3. Милица Кирћански, наставник
 4. Рената Лазар Декањ, наставник
 5. Јасна Вујадиновић, учитељ
 6. Јованка Вукојевић, учитељ
 7. Слађана Глигоријевић, учитељ
 8. Јадранка Добријевић, педагог

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE

именује Школски одбор на 4 године (2017/2018 – 2020/2021.)

 1. Ксенија Петковић, психолог – координатор
 2. Оливера Урошев Палалић, наставник
 3. Емилија Ћоровић, наставник
 4. Душица Кордић, наставник
 5. Хајналка Ђокић, наставник
 6. Весна Тешић, учитељ
 7. Никола Михајлов VII2, члан Ученичког парламента
 8. Марија Станишић,представник родитеља
 9. Наталија Стојадинов, члан Школског одбора испред локалне самоуправе

 

ШКOЛСКИ TИM ЗA СAMOВРEДНOВAЊE

Именује директор на 2 године (2018/2019 – 2019/2020.)

Има 6 чланова, стални члан: педагог

 1.  Јадранка Добријевић, педагог
 2. Павија Иванић, учитељ – координатор
 3. Игор Марков, наставник
 4. Душица Кордић, наставник
 5. Александра Кукољ, наставник
 6. Снежана Радаковић, учитељ

 

TИM ЗA ЗAШTИTУ OД НAСИЉA, ЗЛOСTAВЉAЊA И ЗAНEMAРИВAЊA 

Именује директор на 2 године (2018/2019 – 2019/2020.)

Има 7 чланова, стални чланови: директор, психолог

 1. Вера Сабо, наставник – координатор
 2. Мирослав Брњош – директор
 3. Ксенија Петковић – психолог
 4. Весна Бјелић, наставник
 5. Драгослав Жигић, учитељ
 6. Снежана Ровчанин, учитељ
 7. Славица Микић, наставник
 8. Оливера Петровић – правник (по потреби)
 9. Ана Земунски, ученица VIII1 разреда, члан Ученичког парламента
 10. Дамјан Попетру, VIII3 разреда, члан Ученичког парламента

 

TИM ЗA ИНКЛУЗИВНO OБРAЗOВAЊE

Именује директор на 2 године (2018/2019 – 2019/2020.)

Има 6 чланова, стални чланови: директор, педагог

 1.  Јадранка Добријевић, педагог – координатор
 2. Мирослав Брњош, директор
 3. Ибојка Грунчић, наставник
 4. Марина Живин, наставник
 5. Јадранка Жигић, учитељ
 6. Павија Иванић, учитељ

и рoдитeљи/стaрaтeљи дeтeтa, a пo пoтрeби и стручњaци вaн устaнoвe (кoд учeникa кoд кojих сe укaжe пoтрeбa зa инклузивним oбрaзoвaњeм) – Александра Пашовић и Јелена Јеличић Ђуричин.

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Именује директор сваке године

Стални чланови: директор, педагог, психолог, председници стручних већа, представници ученика, родитеља и локалне самоуправе

 1. Оливера Урошев Палалић – координатор
 2. Мирослав Брњош, директор
 3. Јадранка Добријевић, педагог
 4. Ксенија Петковић, психолог
 5. Снежана Ровчанин, учитељ
 6. Милица Кирћански, наставник
 7. Ана Чисар, наставник
 8. Хајналка Ђокић, наставник
 9. Срђан Игњатов, наставник
 10. Гордана Костић, наставник
 11. Дуња Анђелковић VII4, члан Ученичког парламента
 12. Драгана Кречев, родитељ, члан Савета родитеља
 13. Љиљана Станаћев, члан Школског одбора испред локалне самоуправе

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Именује директор сваке године .

Има 8 чланова, стални члан: педагог или психолог

 1. Снежана Врањеш, наставник – координатор
 2. Ксенија Петковић, психолог
 3. Јелица Попов, наставник
 4. Славица Микић, наставник
 5. Ибојка Грунчић, наставник
 6. Дарко Радлински, наставник
 7. Александар Иванов, наставник
 8. Вероника Франција, наставник

 

ТИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УГЛЕДНИХ/ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ

 1.  Оливера Урошев Палалић, наставник – координатор
 2. Емилија Ћоровић, наставник
 3. Ивана Вуков, наставник
 4. Наташа Нађалин, учитељ
 5. Тамара Влаисављевић, наставник
 6. Драгана Роцков, учитељ

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Именује директор сваке године

Има 9 чланова, стални чланови: разредне старешине 7. и 8. разреда

 1.  Славица Микић, наставник – координатор
 2. Милица Кирћански, наставник
 3. Снежана Врањеш, наставник
 4. Кристина Барши, наставник
 5. Александра Кукољ, наставник
 6. Марина Живин, наставник
 7. Вера Сабо, наставник
 8. Дарко Радлински, наставник
 9. Анела Милин, наставник

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Именује директор сваке године

Има 6 чланова, састав: директор, педагог, 2 наставника и 2 учитеља

 1.  Рената Лазар Декањ, наставник – координатор
 2. Мирослав Брњош, директор
 3. Јадранка Добријевић, педагог
 4. Зорица Ђурин, учитељ
 5. Марина Говедарица, наставник

 

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

 1. Хајналка Ђокић, наставник – координатор
 2. Снежана Ровчанин, учитељ
 3. Ивана Вуков, наставник
 4. Људмила Воркапић, учитељ
 5. Драгана Радоња, учитељ
 6. Тамара Влаисављевић, наставник
 7. Тешић Весна, учитељ
 8. Предраг Мартинов, учитељ

 

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Има 4 члана, координатори есДневника, по један учитељ и наставник

 1.  Мирјана Радовановић, библиотекар – координатор есДневника
 2. Ивана Бошњак, учитељ, координатор есДневника
 3. Зорица Ђурин, учитељ
 4. Зорана Раичевић, наставник

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ

 1. Драгана Табачки, библиотекар – координатор
 2. Вера Сабо, наставник
 3. Милица Ненин, наставник
 4. Јасмина Милисављевић, наставник
 5. Тамара Влаисављевић, наставник
 6. Људмила Воркапић, учитељ
 7. Драгана Радоња, учитељ
 8. Јадранка Жигић, учитељ
 9. Ивана Бошњак, учитељ
 10. Зорана Рачевић, наставник
 11. Кристина Барши, наставник
 12. Жељка Вујић, наставник

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

 1.  Мирјана Радовановић, библиотекар – координатор
 2. Тамара Влаисављевић, наставник
 3. Срђан Игњатов, наставник
 4. Милица Ненин, наставник

 

 ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА

 1.  Кристина Барши, наставник – координатор
 2. Снежана Ровчанин, учитељ
 3. Милица Ненин, наставник
 4. Наташа Нађалин, учитељ

 

ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

 1. Јадранка Жигић – координатор
 2. Милица Ненин, наставник
 3. Предраг Мартинов, учитељ
 4. Миријана Радовановић, библиотекар

 

ТИМ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

 1. Слађана Глигоријевић – координатор
 2. Милица Кирћански, наставник
 3. Снежана Врањеш, наставник
 4. Криситина Барши, наставник
 5. Александра Кукољ, наставник
 6. Весна Бјелић, наставник
 7. Јелица Попов, наставник
 8. Борислав Седлан, наставник
 9. Јадранка Стајић, учитељ
 10. Јованка Вукојевић, учитељ

 

 

 УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

 

МАЛИ ЕКОЛОЗИ

 1. Ивана Вуков, наставник – координатор
 2. Ана Чисар, наставник
 3. Емилија Ћоровић, наставник
 4. Кристина Барши, наставник
 5. Зорана Раичевић, наставник
 6. Милица Кирћански, наставник
 7. Александра Кукољ, наставник
 8. Хајналка Ђокић, наставник
 9. Оливера Урошев Палалић, наставник

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 1. Душица Кордић, наставник – кооринатор
 2. Весна Бјелић, наставник
 3. Мирјана Радовановић, библиотекар

 

ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА

 1. Јадранка Стајић – координатор
 2. Наташа Нађалин, учитељ
 3. Ибојка Ерић, наставник
 4. Ана Чисар, наставник

 

ДЕЧИЈИ САВЕЗ

 1. Људмила Воркапић, учитељ – координатор
 2. Снежана Радаковић, учитељ
 3. Тамара Влаисављевић, наставник