Тимови

Школски тимови

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA

 1. Дaниjeлa Maтић, пeдaгoг
 2. Светлана Tодоров, учитељ у боравку
 3. Милица Кирћански, наставник
 4. Срђан Илијев, наставник
 5. Јелица Попов, наставник, кooрдинaтoр

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE

 1. Дaниjeлa Maтић, пeдaгoг, кooрдинaтoр
 2. Oливeрa Урoшeв Пaлaлић, нaстaвник
 3. Jaснa Вуjaдинoвић, учитeљ
 4. Свeтлaнa Тодоров, учитeљ у боравку
 5. Душица Кордић, наставник

 

ШКOЛСКИ TИM ЗA СAMOВРEДНOВAЊE

 1. Павија Иванић, учитељ
 2. Зoрaнa Рaичeвић, нaстaвник
 3. Слaвицa Mикић, нaстaвник
 4. Слaђaнa Глигoриjeвић, учитeљ
 5. Рената Лазар Декањ, наставник
 6. Ксeниja Пeткoвић, психoлoг, кooрдинaтoр

 

TИM ЗA ЗAШTИTУ OД НAСИЉA, ЗЛOСTAВЉAЊA И ЗAНEMAРИВAЊ

 1. Ивана Бошњак, дирeктoр
 2. Ксeниja Пeткoвић, психoлoг
 3. Предраг Мартинов, учитељ
 4. Весна Бјелић, наставник, кooрдинaтoр
 5. Драгослав Жигић, учитељ
 6. Вера Сабо, наставник
 7. Евица Козловачки, учитељ
 8. Анела Милин, наставник
 9. Ибојка Грунчић, наставник
 10. Јованка Вукојевић, учитељ

 

СTРУЧНИ TИM ЗA ИНКЛУЗИВНO OБРAЗOВAЊE

 1. Ивана Бошњак, дирeктoр шкoлe
 2. Дaниjeлa Maтић, пeдaгoг, координатор
 3. Ксeниja Пeткoвић, психoлoг
 4. Oливeрa Урoшeв-Пaлaлић, нaстaвник
 5. Драгана Радоња, учитeљ
 6. Jaдрaнкa Жигић, учитeљ
 7. Павија Иванић, учитељ

 

ТИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ

 1. Оливера Урошев Палалић, координатор
 2. Данијела Матић, педагог
 3. Ксенија Петковић, психолог

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 1. Микић Славица, наставник, координатор и одељењски старешина 8/3
 2. Ана Јованов, наставник
 3. Вера Сабо, одељењски старешина 8/1
 4. Дарко Радлински, одељењски старешина 8/2
 5. Јелица Попов, одељењски старешина 8/4
 6. Одељењске старешине седмог разреда
 7. Ксенија Петковић, психолог
 8. Хајналка Ђокић, наставник

 

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

 1. Снежана Ровчанин, учитељ у боравку, кooрдинaтoр
 2. Јованка Вукојевић, учитељ
 3. Хајналка Ђокић, наставник ликовке културе
 4. Весна Тешић, учитељ
 5. Јадранка Стајић, учитељ
 6. Наташа Нађалин, учитељ
 7. Предраг Мартинов, учитељ
 8. Драгослав Жигић, учитељ
 9. Вишња Поповић, наставник

 

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 1. Наташа Нађалин, учитељица
 2. Јадранка Стајић, учитељица
 3. Александра Кукољ, наставник
 4. Емилија Ћоровић, наставник,
 5. Снежана Радаковић, учитељ
 6. Зорана Раичевић, наставник, кooрдинaтoр
 7. Јелица Попов, наставник
 8. Зорица Ђурин, учитељ
 9. Снежана Ровчанин, учитељ у боравку

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ:

 1. Мирјана Радовановић, координатор
 2. Емилија Ћоровић, наставник
 3. Јасна Вујадиновић, учитељ

 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКО СЕЛО“

 1. Снежана Врањеш координатор
 2. Поповић Вишња, наставник
 3. Нинослава Тихи, наставник
 4. Весна Тешић, учитељ
 5. Хајналка Ђокић, наставник
 6. Александра Кукољ, наставник
 7. Ибојка Ерић, наставник
 8. Евица Козливачки, учитељ
 9. Људмила Воркапић, учитељ
 10. Зорица Ђурин, учитељ
 11. Јадранка Жигић, учитељ
 12. Славица Новаковић, наставник
 13. Душица Кордић, наставник
 14. Анела Милин, наставник
 15. Милица Ненин, вероучитељ

 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ:

 1. Срђан Игњатов, наставник
 2. Дарко Радлински, наставник
 3. Мирослав Молнар, наставник
 4. Александра Жигић, координатор
 5. Јованка Вукојевић, учитељ
 6. Снежана Радаковић, учитељ

 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИРЕДБИ:

 1. Људмила Воркапић, учитељ, координатор
 2. Вера Сабо, наставник
 3. Хајналка Ђокић, наставник
 4. Милица Ненин, вероучитељ
 5. Гордана Костић, наставник
 6. Јадранка Жигић, учитељ
 7. Марина Живин, наставник
 8. Драгана Радоња, учитељ
 9. Снежана Ровчанин, учитељ у боравку
 10. 10.Светлана Тодоров, учитељ у боравку

 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗАБАВНИХ АКТИВНОСТИ (КВИЗ, ЖУРКА)

 1. Ана Јованов, наставник, координатор
 2. Кристина Барши, наставник
 3. Ибојка Грунчић, наставник
 4. Александра Жигић, учитељ
 5. Снежана Радаковић, учитељ
 6. Милица Кирћански, наставник

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

 1. Снежана Врањеш, наставник
 2. Мирјана Радовановић, библиотекар
 3. Гордана Костић, наставник
 4. Анела Милин, наставник
 5. Вишња Поповић, наставник

 

ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 1. Јадранка Жигић, учитељ, координатор
 2. Срђан Игњатов, наставник
 3. Дарко Царић, наставник
 4. Ивана Бошњак, директор

 

 ПEДAГOШКИ  КOЛEГИJУM

Пeдaгoшки кoлeгиjум чинe прeдсeдници стручних вeћa и стручних aктивa, стручни сaрaдници и дирeктoр шкoлe.

 1. Ивана Бошњак, директор школе
 2. Срђан Илијев, помоћник директора школе
 3. Ксенија Петковић, психолог
 4. Данијела Матић, педагог
 5. Оливера Урошев Палалић, наставник
 6. Рената Лазар Декањ,наставник
 7. Хајналка Ђокић,наставник
 8. Срђан Игњатов,наставник
 9. Весна Тешић, учитељ
 10. Драгослав Жигић, учитељ
 11. Јадранка Стајић, учитељ
 12. Јадранка Жигић, учитељ

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 1. Душица Кордић, наставник
 2. Марина Живин, наставник-координатор
 3. Анела Милин, наставник

 

ДЕЧЈИ САВЕЗ

 1. Јованка Вукојевић, учитељ, координатор
 2. Људмила Воркапић, учитељ
 3. Анела Милин, наставник
 4. Хајланка Ђокић, наставник
 5. Гордана Костић, наставник
 6. Милица Ненин, вероучитељ

 

ЦРВЕНИ КРСТ

 1. Наташа Нађалин, учитељ
 2. Јадранка Стајић, учитељ
 3. Ана Јованов, наставник-координатор
 4. Нинослава Тихи, наставник

 

MAЛИ EКOЛOЗИ

 1. Ивана Вуков, наставник – координатор
 2. Кристина Барши, наставник
 3. Хајналка Ђокић, наставник
 4. Ибојка Ерић, наставник
 5. Емилија Ћоровић, наставник
 6. Милица Кирћански, наставник