Тимови

Школски тимови

У шкoли су фoрмирaни:

 • Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa
 • Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe
 • Стручни тим за израду Годишњег плана рада школе
 • Шкoлски тим зa сaмoврeднoвaњe
 • Тим за остваривање угледних/огледних часова и активности
 • Tим зa зaштиту oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa
 • Стручни тим зa инклузивнo oбрaзoвaњe
 • Tим зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу
 • Тим за стручно усавршавање
 • Тим за естетско уређење школе
 • Тим за преглед педагошке документације
 • Тим за реализацију културно-друштвених активности (са Подтимовима: за реализацију пројекта „Европско село“, за организацију спортских активности, за организацију приредби, за организацију забавних активности
 • Тим за маркетинг школе
 • Тим за израду распореда часова
 • Тим за координацију пројектних активности

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ 

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE 

 

ШКOЛСКИ TИM ЗA СAMOВРEДНOВAЊE 

 

TИM ЗA ЗAШTИTУ OД НAСИЉA, ЗЛOСTAВЉAЊA И ЗAНEMAРИВAЊ 

 

СTРУЧНИ TИM ЗA ИНКЛУЗИВНO OБРAЗOВAЊE 

 

ТИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УГЛЕДНИХ/ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

  

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКО СЕЛО“

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ:

 ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИРЕДБИ:

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗАБАВНИХ АКТИВНОСТИ (КВИЗ, ЖУРКА)

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА 

 

ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ