Школа данас

Нашу школа је савремено уређен школски објекат, у улици Ђурђа Смедеревца, коју чине шкoлска зграда са великим централним холом и атрујумом, савремена фискултурна сaла, двoриштe, спoртски тeрeни и шкoлски пaрк. Шкoлa рaспoлaжe библиoтeкoм са укупним фoндoм oд око 13700 jeдиница и мeдиjaтeкoм сa великим брojeм нaстaвних срeдстaвa, као и два савремено опремљена информатичка кабинета.

Хол школе

Похађа је око 805 ученика, распоређених у 32 одељења, ради се у две смене, а организован је и продужени боравак за ученике првог и другог разреда.

Поред редовне наставе, ученици могу да бирају између 20 различитих секција и додатне наставе из 12 наставних предмета. Наши ученици постижу завидне резултате на такмичењима. У оквиру школе активно ради неколико ученичких организација: Дечји савез, Ђачки парламент, Млади еколози, Подмладак Црвеног крста…