Документа

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2017.

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2021. ГОДИНУ – први део

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2021. ГОДИНУ – други део

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања 2017 – 2021. (Анекс I за школску 2018/2019. годину)

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2017-2020.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШК. 2017-2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ

СТАТУТ ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 

ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA ЗA ШКOЛСКУ 2017-2018. ГOДИНУ