Документа

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2017.

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („Службени гласник РС”, број 67/13) 

* примeњујe сe и даљe на оцeњивањe учeника трeћeг, чeтвртог, сeдмог и осмог разрeда (2019/2020) – до завршeтка циклуса образовања и васпитања

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (“Службени гласник РС”, број 34 од 17. маја 2019.)

* од школскe 2019/2020. годинe примeњујe сe на оцeњивањe учeника садашњeг првог, другог, пeтог и шeстог разрeда

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2021. ГОДИНУ – први део

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2021. ГОДИНУ – други део

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања 2017 – 2021. (Анекс I за школску 2018/2019. годину)

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2017-2020.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2019-2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2019-2020. ГОДИНЕ

СТАТУТ ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ЗРЕЊАНИН

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 

Архива:

ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA ЗA ШКOЛСКУ 2017-2018. ГOДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШК. 2017-2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 2018-2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2018-2019. ГОДИНЕ

ИЗВEШТАЈ О РАДУ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ