ФИЗИКА са Немањом Мицићем

27044720_891404057695049_292575031_nПракса наставника Немање је да све своје часове има у дигиталној форми. Ово умногоме помаже ученицима који на часу споро “хватају“ белешке, као и онима који су одсутни са наставе, јер не треба да брину да ли су другари из клупе све битно написали на часу :)

Физика је наука која је деци куд и камо разумљивија уколико је присутна очигледност у настави, а то се дефинитивно може постићи демонстрационим огледима и експерименталним вежбама. Како данас ретко која школа има адеквантно опремљену лабораторију физике, наставницима је мултимедијални садржај погодна замена за одређене експерименталне вежбе. Виртуелне лабораторије, анимације, аудио и видео садржаји везани за градиво физике широко су доступни јавности и бесплатни за преузимање. На презентацијама које можете преузети на овој страници постоје сви наведени садржаји, као и адекватан теоријски опис физичких појава које прате градиво физике у основној школи.

Страница “Физика са Немањом Мицићем“ би требала да буде подршка при учењу ученицима наше школе, али исто тако и сваком ко до ње дође. :)

Лекције су систематизоване према наставним областима, а могу помоћи и матурантима приликом спремања завршног испита.

ГРАДИВО 8. РАЗРЕДА

Осцилације и таласи

1. Осцилаторно кретање. Појмови и величине којима се описује периодично кретање

2. Закон одржања механичке енергије при хармонијском осциловању

3. Таласно кретање. Основни појмови. Звук и резонанција

 

Светлосне појаве

1. Светлост. Праволинијско простирање светлости

2. Закон одбијања светлости. Равна огледала – конструкција ликова

3. Сферна огледала – конструкција ликова

4. Брзина светлости. Индекс и закон преламања светлости. Тотална рефлексија

5. Преламање светлости кроз призму и сочиво

6. Оптички инструменти – лупа и микроскоп

 

 

Електрично поље

1. Наелектрисање тела. Количина наелектрисања.

2. Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље

3. Електрични потенцијал и електрични напон

4. Проводници и изолатори

5. Електричне појаве у атмосфери

Задаци из Eлектричног поља

 

Електрична струја

1. Електрична струја – настанак

2. Извори електричне струје

3. Мерење електричне струје и електричног напона

4. Електрична отпорност проводника

5. Омов закон. Везивање отпорника

6. Рад и снага електричне енергије. Џулов закон

Задаци из Електричне струје

 

Магнетно поље

1. Магнетизам – увод. Стални магнети и магнетно поље Земље – без снимка

2. Магнетно поље електричне струје

3. Магнетна индукција и магнетни флукс

4. Дејство магнетног поља на струјни проводник

5. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон електромагнетне индукције

 

ГРАДИВО 6. РАЗРЕДА

 

Увод у физику. Механичко кретање.

1. Физика – основна наука о природи

2. Материја. Супстанца и физичко поље

3. Природне појаве. Физика – задаци и појам физике

4. Механичко кретање

 

Сила

1. Узајамно деловање два тела

2. Сила Земљине теже. Гравитациона сила

3. Сила трења и отпора средине

4. Електрична сила

5. Магнетна сила

6. Еластична сила

 

Мерење

1. Физичке величине и мерне јединице

2. Мерење

3. Средња вредност мерене величине и грешке при мерењу

 

Маса и густина

1. Маса и тежина тела. Разлика између масе и тежине тела. Први Њутнов закон механике – закон инерције.

2. Густина тела

 

Притисак

1. Притисак – појам. Притисак чврстих тела.

2. Хидростатички притисак – без снимка

3. Атмосферски притисак

4. Паскалов закон и његова примена