Кућни ред

 • Ученик је дужан да у школу долази на време (кашњења нису дозвољена) спреман за рад и са потребним прибором. Ученик у школу долази најраније 15 минута пре почетка првог часа, а у учионицу улази 10 минута пре почетка наставе;
 • Родитељи и друге странке су дужне да се при уласку у зграду пријаве дежурном помоћном особљу;
 • Ученик је дужан да редовно похађа наставу, а да свако изостајање правда искључиво лекарским оправдањем, најкасније три дана након одсуствовања из школе;
 • Свака просторија у школи користи се искључиво у сврхе којима је намењена, на начин којим се не прља и не оштећује просторија, намештај и опрема;
 • За сваку начињену штету одговорност сноси ученик и његов родитељ, који је дужан да штету надокнади;
 • Ученик (девојчице и дечаци), запослени, родитељ и друга странка је дужан да у школу долази пристојно одевен и пристојног изгледа (фризуре и шминке) примерено школским условима. Забрањено је у школу долазити у шорцевима (обичним или спортским), атлет мајицама, топ мајицама, мајицама на бретеле и голих стомака, у преуској, прекраткој и претесној одећи и у папучама;
 • Строго је забрањено ометање наставног процеса, стварање буке и нереда у школском простору, гурање, туче и узајамно ометање и вређање;
 • Забрањено је у школски простор уносити мобилне телефоне, бицикле, моторе и сва друга средства која могу угрозити или повредити ученике;
 • Ужину ученици једу искључиво у учионици за време другог одмора;
 • Приликом напуштања учионице ученици и наставници су дужни да учионицу оставе уредну и да је закључају;
 • Ученици су у учионици само у присуству наставника. Наставника чекају искључиво испред учионице (никако на степеницама и сл.) без прављења буке и нереда;
 • Ученици и наставници су дужни да поштују почетак и крај часа, који се означава звоњењем;
 • За хитне информације од значаја за рад одељења, одељењском старешини или дежурном наставнику обраћа се искључиво редар;
 • За време трајања наставе и ваннаставних активности, као и за време одмора, ученици бораве у школском простору и дворишту. Самовољно напуштање објекта и дворишта није дозвољено;
 • Непридржавање кућног реда подлеже дисциплинској одговорности;
 • Запослени, родитељи и друге странке су, у складу са позитивним прописима, дужни да се придржавају забране пушења у школској згради и њеној непосредној близини (двориште, улаз школе…);
 • Одељењски старешина је дужан да са правилима понашања и кућним редом школе на почетку сваке школске године упозна ученике и родитеље и да се стара о њиховом поштовању.

 

Преузмите и званични документ:

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА